Hanzi art Gallery

 

	
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善随随善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善乡乡乡乡乡水若随善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善若乡入入入上入入入上上入上若随善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善随水乡入一入一一一一入入上入上上水善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善若乡入入入入一一一一一一一一入入上上乡乡善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善若上入入入入入入入一一一一一一一入入入入入上乡善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善上上入入入入入入入入一一一一一一一上入入入入入上水善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善若上上入一入入入入入一一入入一一入入一一上入入入上上乡善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善入入入入入入入入入一一一入一一一一一入一入上一入上上上若善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善随上入入入入入入上入入入一一一入一一入入一一入入入入上入上善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善上入一入入入入上一入入入一一入一一一入上一一入入入入上入入乡善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善入入一一一一入入入一入入入入一入一入上入入入入入一入入入入入水善善善善善善善善
善善善善善善善善善善入一一一一一入入入入入入入上入入上乡乡乡上入上上入入入入入入上善善善善善善善善
善善善善善善善善善善入一一一一一一入上上上上入上上上水水水水上入乡乡上入一入上入入善善善善善善善善
善善善善善善善善善善上一一一一一上上上水乡入乡乡上乡若若若水乡水乡水上入入一入入入善善善善善善善善
善善善善善善善善善善上一一上乡乡乡水水乡乡乡水水水上若若若水若若乡乡上入入一上善水善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗乡入乡乡水若若水若水上若水若乡俗俗若俗若若水水水上入入入善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善乡上上乡若若若若水若乡若若俗水俗若若俗俗若若若若乡上入上善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善乡乡上若若若若若若俗乡若俗若俗俗俗俗俗俗若若若若乡上上乡善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善随若乡水若若若若俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗若若若若上乡水善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗若上水若若俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗若若若若若若上上俗水善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善乡俗乡若若若水水水若若俗俗俗俗若若俗若水乡乡乡水若若上乡俗乡善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善水俗乡若若水水水水上上乡乡若俗若乡上上上水若水乡若若水乡随若善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗俗水若若若水入入一水上乡若俗俗水乡若上上上上水若若若水若若善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗若水若俗若若若俗若若俗若若俗若若俗若若若俗若若若若若若水若俗善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗俗若若俗俗俗若若水若若若若俗若若若若水若若俗俗俗若若若俗若俗善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗俗俗若若俗俗俗俗俗俗若若若俗若若若俗俗俗俗俗俗俗若若俗俗俗俗善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗俗俗若若俗俗俗俗俗俗若若若俗若若若俗俗俗俗俗俗俗若若俗若俗俗善善善善善善善善
善善善善善善善善善善随俗若若若若俗俗俗俗俗若若若俗俗若水俗俗俗俗俗若若若若若俗俗俗善善善善善善善善
善善善善善善善善善善俗俗若若若若俗俗俗俗俗水若俗俗若若若水俗俗俗俗俗若若若若俗俗善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善俗俗若若若俗俗俗俗若若若俗随俗若若若若俗俗俗俗若若若若俗俗善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善俗若若若俗俗俗俗若若上若若若水水若若俗俗俗俗若若若若善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善若若若若若俗俗俗俗若水水水水若若若若俗俗俗若若若若若善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善俗若若若若俗俗俗若若若俗若俗俗若若若若俗若若水若若若善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善若若若若若若俗若若若俗若俗俗若若若若若若水水若若若善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善若若若若若若若水水水水若若乡上乡乡若若若若水若若俗善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善随若若若若若若若若俗俗俗俗若若若若若若若水若若若善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善若若若若若若俗俗若若若若若若若俗若若若水水水若善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善水水若若若若若俗若若若若若俗若若若水水水水入随善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善上上水水若若若若若俗俗俗俗俗俗若若若水水水水水一水善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善上上一若水水若若若俗俗俗俗俗俗俗若若水水水水水水一一上随善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善水俗上若乡若水水水若若若俗俗俗俗俗俗若若水乡水乡水水一X一若随善善善善善善善善
善善善善善善善善善随俗若一若若若若水乡水水若若俗若若俗若若水乡乡乡水水若若一一水水善善善善善善善善
善善善善善水若俗若若上入一乡若若若水水乡水若若若若若若水若乡乡水水水若若若入一上乡若若善善善善善善
善善善乡乡上若水水上入入入水水若若若若水乡乡上乡上乡乡乡乡乡乡水水若若若若入入入乡乡水俗乡随俗俗善
俗若乡乡乡若若俗若若若上一俗上若若若若若水水水乡乡乡水水乡乡水水若若若若若入入入俗随水乡若俗随若若
若若若俗乡乡俗随若水俗俗入随上若若若若若若水水乡乡乡水乡水水水水若若若若若入上上乡随俗水乡上乡水水
俗俗乡上入俗水水上乡若若一俗乡若若若若若若水水乡乡乡乡水水水水若若若若若乡入乡乡水乡水随俗若上上入
随随若水水若若乡上水若乡上若水入若若若若若若水水水乡乡水水若若若若若若若上入俗水上上水随随若乡水水
俗若乡水俗若乡水若俗水水水乡水上若俗若俗俗俗若若若若若若俗若若若若若若若上水俗上上乡俗若水上乡水水
俗若上随随随俗俗随随随上乡水若乡若俗俗俗俗俗俗俗俗若俗俗俗俗俗俗俗俗俗若上乡上水水若乡水乡乡上上上
俗俗乡俗随随俗俗随随随上上乡水乡俗若俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗若若水若俗乡上X乡水若若上乡
随俗若入水水乡水若水乡水上乡上上水水若俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗水俗水若乡若XX乡若俗水乡上
随随若若水若上一一一水若水随随水上入乡水俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗一俗若俗乡入XX一入乡水入乡水
随若乡乡乡若随若乡乡上水随随乡乡若上水水一乡俗俗若俗俗俗俗俗俗俗一一随若俗俗上乡上一一入上俗水水若
俗水上乡上俗若乡入入入乡若若上乡乡若水水一一一一一入乡乡一一一X一随俗随随乡上水乡乡水若俗俗若水乡
俗乡上上入若若上上上入水水水上一一水水俗乡一一一一一一一一一一一一水随俗水水水水入入乡水若若乡上上
随若水水乡随随若乡上入水水水上入入一入乡乡一一一一一一一一一一一水俗若乡乡乡水乡入入上若俗若水上上
随若若水乡随随若若水水随随俗乡上上乡乡一上上乡一一一一一一一一乡俗若上上一乡乡上入入上若若若水乡乡
俗水乡乡水俗俗乡乡乡乡俗俗随水水上水俗上入入水乡一一一一一一一俗上上入入入若若水上乡若随随随若水水
俗若上上若俗俗乡上乡上若俗若水水水若若乡入乡上水入一一一一一俗随乡乡上上乡若俗水水水若随随随若水水
俗水上上若俗俗乡上上上俗俗俗乡入入乡若若入上上若水一一一一一俗乡若乡上入上若若乡乡乡乡俗俗俗水上上
	

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一玄一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一洪宙一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一洪一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一黄洪一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一洪荒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一荒洪黄洪一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一荒洪黄荒荒荒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一玄露露露黄露露露露露黄一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露洪露露黄露露露露露露一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露宙露露洪露露露露露露露一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露宇露露洪露露露露露露露一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一露露黄洪荒宙露露露荒露宙荒荒露露露一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露露黄露露露荒一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一露露露黄露露露洪露露露露黄一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一黄露露露露露露露露露露露露露露露露露露一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一宇露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露露露洪露黄黄黄黄露黄露露露露露露露露一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一地露露露露黄黄黄黄宙黄露露露黄露宙荒洪露洪露露露一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露露露露露露露露露露露露露洪一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一露露露露露露黄地洪露露露露露露露露露露黄天一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一地露露露露露露露露露露露露露露露露露露露黄露露露一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露洪一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一露露露露露黄露露洪荒露露宇荒荒天宇黄宇宇洪露洪露黄露露露玄一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一黄黄黄露洪露露露露宇露黄露露露露荒露露露荒黄露黄黄一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露黄一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一玄天一露露露露露玄洪露宙洪宙露露露露露一露露露露玄露露一一地一一一一一一玄一一
一一玄玄地玄宙一玄宙玄一一天一天天地天宇地露露露露黄露露露一宇地地地一一玄玄宇地一玄天一一一玄一玄
一天一天玄玄天宇地一玄宇宇宙宙宇一地宙宇一露黄宇一一一天洪荒宇地地洪宙地宇宙地天玄宇宙地宇宇宙宙一
一宇天洪一一一一一一宙荒天一一宙天荒玄玄一宇露洪一一一黄洪一一荒宙天一地荒一黄荒一宙荒宙一洪荒一宙
玄一天一天天一天一一一一一一一一地一天一玄洪荒荒荒地一天黄露宇天玄地玄天一玄玄玄一天玄玄玄玄地天地
宇宇宙荒一宙宇宙宇荒洪黄洪黄洪黄露黄露一宙宙洪黄天天一一玄玄地天黄黄洪黄黄黄黄荒露洪洪洪宇洪宙宇宙
宙荒荒荒荒荒宙宙荒荒天天一一一一一一天宙洪一一洪黄一一露一洪宇天地一地天天荒一荒天一洪天荒荒宇宙宙


素履之往,独行愿也 
之之之之之之素履履履素素素素素素素素往愿愿往愿独往愿往往往往往愿愿愿往素素素素素愿素愿独之之之之之
之之之之之也素履素履履素素愿素愿愿愿往往愿往往行行往独独独往愿素愿愿往愿素履素愿愿愿愿往之之之之之
之之之之之也愿素履素素素素愿愿愿往往独独往往独行也往往行独独愿素愿往独愿素履履愿素愿愿愿之之之之之
之之之之之行愿素素素素素素愿往往往独独行独往独独也独愿独行行独素素独独往素履履素素素愿往之之之之之
之之之之之行愿素素素素素愿愿往独愿行行行行往行往也行独往独行行愿愿行行独愿素履素素素愿往也之之之之
之之之之之行愿素素素素愿往愿往行独也行也行独行行行行行行独行行独往行也行愿素素素素愿素愿之之之之之
之之之之之独素素愿素素往独往往独行也也也也也行也也行也也也也也行行行行行往愿愿素愿愿素往之之之之之
之之之之之行愿愿素素愿独独独独行行也也也也之也之也也之也也也也也也也也独往独往愿素愿素往也之之之之
之之之之之也愿素素素往独独独独独行也也也之之之之之之之之之之之也也也行行独独独愿素愿愿独之之之之之
之之之之之也愿愿履素往独独往愿往往往愿往独也也之之之之之也也行行独独独独独独独愿素素愿行之之之之之
之之之之之之往素素素独独独往往往往愿往往往独行也也之也也行独愿素素愿愿愿愿往独愿素愿愿也之之之之之
之之之之之之行素素素独行行行行行独愿愿独独独行也也也也行独独独行行行行独独独独愿素愿往也之之之之之
之之之之之之也往素素独行行行往往独素素也独行独行也之行行行独独素素往往独行行独愿愿愿独之之之之之之
之之之之之之之行愿素独行也行行独行往独也行也行行也也行行行也也素愿行往往行行独素愿愿行之之之之之之
之之之之之之之也往愿独行也也也行行也也也也也行行也也行行也也也行行行独行也也独愿愿往也之之之之之之
之之之之之之之也独愿独行也也也也也也之也也行行行也也行行也也也也也也也也也也独愿往行之之之之之之之
之之之之之之之也行往独行行也也也也也也也也行行行也也行行行也也也也也也也也行独往行行之之之之之之之
之之之之之之之也行往独行行也也也也也之也行行行行行也行行行也也也也也也也也行独往行也之之之之之之。
之之之之之之之之行独往独行也也也也也也也也行行行行也行行行也也也也也也也行行独独行也之之之之之之。
之之之之之之之之行行往独行也也也也也也也也行行行也也行行行也也也也也也也行行往独也之之之。。。。。
之之之之之之之之也行往独行行也也也也也也之行行也之之也行行也也也也也也也行独往行之之之之。。。。。
之之之之之之之之之也愿独行行行也也也也也也行独也之之也行行也之也也也也也行独往也之之之之。。。。。
之之之之之之之之之也独独行行行也也也之也也行行往也也独独独也也也也也也行行独行之之之之。。。。。。
之之之之之之之之之之行独独行行行也也也也也行行行独独行独行也也也也也也行行独也之之之。。。。。。。
之之之之之之之之之之也独独行行行也也也也行独独行也也行独行也也也也也也行行独之之之之。。。。。。。
之之之之之之之之之之也往独行行行行行行行行独独行行也行独独行也也行也行行独独之之之之。。。。。。。
之之之之之之之之之之之往独行行行行行独独独行行也行也也行独往独独行行行行独独之之之。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之往独独行行行行行行行行行行也也也行行独独独往行行独独也之之。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之也往独行独行行行行独独独独独独独往往往独行独独独独往之之。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之之愿独独独行行也也也行行行也行行行行行行行行行独独往之之。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之之愿愿独独行行行行行也也也行行行也行行行行行独独往往之。之。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之之往素愿独独行行行行行行行行行行行行行行行行往往愿独之。。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之之独往素往独行行行行行行行行行行行行行行行独往愿往独之。。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之之之往独愿素愿独独行行行独行行行行行行行行行往素往独往。。。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之也往独独愿履素愿往愿往独行行行行行往往往愿素愿独独往也。。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之往往独行独愿履素素素愿往独独独行往愿愿素素愿独行独愿独。。。。。。。。。。。
之之之之之之之之之之之往愿独行行往素履素素愿往往往往独往愿素履素往行独独素素独之。。。。。。。。。
之之之之之之之之之往愿独素独行独行往素履素素愿愿愿愿愿愿素履素往独行行往素素愿愿独也。。。。。。。
之之之之之之之也素素愿独素独独行行独往愿履履履履素履履履履素愿独行行独往愿素愿素愿往往行之。。。。
之之之之之之往往往愿往独素往独行行行独往愿素履素履素素素素往独行行行独往愿素愿素素素往愿愿独独之。
之之之也愿愿素愿履素往独素往独行行行行独往独往往往往往往独独行行行独独愿愿素往独愿素素愿素往愿往独
之行往愿履往履愿履素愿独履愿独行行行行行独独行行独独独独独行行行行独往愿愿素往往愿愿素素愿素往愿往
愿素往履履往履往履素愿独素愿独独行行行行行行行行行行行行行行行行行独往素愿素往愿愿愿履愿履愿素素往
素愿往愿履往履愿履素往独素素往独行行行行行行行行行行行行行行行行独往愿素愿履独素愿往履素愿素愿素素
履素往往履往履素素愿独独履素往独独行行行行行行行行行行行行行行独独往愿履往履独素愿往履履素素愿往素
素素愿行履往履素素素往往素素往独独独行行行行行行行行行行行行独独独往愿素独素独素素往履履素素愿独愿
素素素行履愿履素素素往愿素素愿独独独独行行行行行行行行行行行独往往往往履独素往履素独履履愿素愿独愿

素履之往,独行愿也 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一素履履履素一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一行履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一素履履履履履履履素履履履恩恩一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一履恩恩恩恩恩履履履履履履履履恩恩一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一履履恩恩恩恩恩恩履履履履履履履履恩恩一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一履恩恩恩恩恩恩恩履履素素素素素履履履素履履一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一履恩恩恩恩履履素素素素履素素素素恩履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一履恩履素素素素素素素素素素履素素履恩恩履履履恩一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一履素素素素素素素素素素素履素素素素履履履履恩履履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素素素素素履素履履履素素素履恩一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素素素素履素素履往往愿素素履履恩恩一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素素素素素履往独独独独往素履履履恩一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素素素素往行行行行独独往往素履履恩独一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素素素也之也行行行独独往往愿履履恩恩一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素素素素素素素素素素往也之之也也行行独独往往愿素履恩恩一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一独素素素素素素素素素独行也之之也也行行独独往往愿素履恩恩一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一愿素素素素素素素愿行行也也也之也行行行独独往往愿素履履恩一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素素素素素素履往行行也也也也之也行行行独独往愿素素履恩恩素一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素素素素履恩独行行行也也也也也行行行行独独往愿愿愿履恩恩履一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素素素素恩恩往往愿愿素愿往独行行行行独独独往愿素履履恩恩愿恩一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素素素履履素恩恩恩恩恩恩恩恩恩履往行独往素恩恩恩恩恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一
一一一一一一一一行素素素恩愿行行恩履恩恩恩恩恩恩恩恩素愿履恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素素履履往行行素素恩恩恩恩恩恩恩恩恩履恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履素履愿独行行愿素恩恩恩恩恩恩恩恩素往恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一行素也独独行行愿素履履恩恩恩恩恩恩行独恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素行独行行行素素素素履履履履恩素也独恩恩恩履恩恩恩恩恩一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一履往行行行行独往愿愿愿素履履履行也独履恩履履履履履履愿一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一履行行行行行素愿往愿愿素素往行也独履恩履素履履履恩一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一愿行行行行行也往素素素愿行行也独素履往素履履素一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一素行行行行行行行行独独行行行也独素履素独往素履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一行行行行行行行独独行也行独独往履履履愿素素一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一往行行行行行行行行行行也行独愿履履履素素素一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一履行行行行行行行行行也行行独往素履愿素素履一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一愿独行行行行行行独往愿愿往往素履履愿素素一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一素愿行行行行行行行独独愿愿愿愿履素素素履一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一履往独行行行行行行行往往往愿素素素素素一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一恩履独独独行行行行行行行独独往愿愿素素素履一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履往独独独行独行行行行行行行独独独往素素素履履一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一履恩履独独独独行行行独独行行行行行独独独愿素素履履履履履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一往履履恩履往独独独独行行行独独独独独行独独独往素素履履履履履恩恩恩履一一一一一一一一一一一
往往往独往履恩恩履独行行行行行行行行行独独往往往往愿愿素履履履履履履恩恩恩恩履素一一一一一一一一一
往往独独素履履履愿行行行行行行行行行行行行独独往愿素素素履履履履履履恩恩恩履履往往愿一一一一一一一
独独独独履履恩履独行行行行行行行行行行行行行行行行独往往素素素素素素履履恩履素独独往往往一一一一一
独独独独履履履履行行行行行行行也行行行行行行行行行独独往独往往往往往履履恩履独独独独独独往往之一一
独独独愿履履履独行行行行行行行也也也也行也也也行行独独独独独独独独往履履恩履行行行行行独独独独往愿
独独独素履恩恩行行行行行行行行行行也行也也也行行行行独独独独独独独往履履履愿行行行行行行行独独独往
独独独素履履往行行行行行行行行行行行行行也也行行行行行行行行独独独往履恩履独行行行行行行行行行行独

素履之往,独行愿也
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一之行愿素素愿行一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一独往往愿愿愿素素素愿独之之一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一行往素愿愿愿素素素素素素愿往素愿一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一之素履素素素素素素素素素素素素素素往一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一愿素素履素素素素素愿素素素素愿素素素独一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一往愿愿素素素素素素素素素素素素愿素愿素素独一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一之素愿素素素愿愿素素素素素愿素素愿素素素素履之一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一愿愿素素素素愿素素愿愿素素愿素愿往愿愿愿素愿素一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一愿愿素素履履履素愿愿素愿愿愿独往往往愿素愿愿愿愿一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一愿素素素素愿独独行行独独行行行也行行独素素素愿愿也一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一独素履履素往行也也也也也也也也也也也行行独愿履素素愿一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一愿素履履愿行也也也之之之也也也之也也也行行往素素履往一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一愿履履履独行也也也之之之之之之之之也也也行独往素履愿一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一素履履素行也也也也之之之之之之也也也也也行行独愿履素一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一素履履愿行也也也也之也之也也也也也也也行行行行素素素一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一素履履往行也也也也也也也也也也也也也也也也也行愿素往一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一素履履往行也也也也也也也也也也也也也也也也也行往素往一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一往素素行行也也也也也也也也也也也也也也也也行行行愿愿一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一独素素行行行行也也行也也也也也也也行行行行行行行往愿一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一也履素行行行行也也行独行也也行行独行也行行独行行愿行一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一履素行行行行素素素往独也也也独愿之往愿往独行行愿一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一行往素独行行独独行往独行独行也行独行独独行独独行行愿素行一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一往愿素行也也也行也行行行也行也行独行行也行独也也行独愿愿一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一愿往愿行也也也也行行行行行行也行独行行行也也也也也也往独一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一独独往行也也之也也也也也行行也也独行也也也也也也也也行独一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一之也独行也也之也也也也也行也也也行行也也也之也也也也独行一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一也也行行也也之之之也也行也也也行独也也也之之也行也独一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一行行也行也也之之之也行行也也也也行独也也也也行行也也一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一行行行行也也也也行行行也也也行行行行也也也行行也也一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一也也行行也也也也也也愿独行行往独行行也也行行行也一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一也行行也也也也也也行行独独行行行行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一行行行也也也也也也也也也也行行行行也行行行一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一也行行也也行行也也也也也行独行独行也行行行一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一之行行也也行独往独独往愿往往往独也也行行也一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一行行行也也也也也也行行行行行行也行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一行行行也也也也也也也也也行行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一之也行行行也也也也也行也行行行行行行也一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一行行行行也也也也也也也也行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一行行行行行也也也也也也也行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一也也行行行也也也也也也也行行行独行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一也也也行行行也也也也也行行独独行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一也也也行行行行行行行独独独行行也行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一独也也也也也行独往往往行行行也也行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一也也也也也也也也行行行行行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一也也也也也也也也之也也行行行行行行行行一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一行也也也也也也之之之也也也也也也也行行行行行履之一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一愿也也也也也也也也也也也也也也也也也行也行行行也行素往往素素往一一一一
一一一一一一一一之素素愿愿行也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也行也也也也也素愿愿愿素往素一一
一一一一一一愿素愿愿愿愿也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也愿素愿素素素素素
一一一行往愿愿愿愿愿愿独也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也愿素素素素素素愿
独往往愿愿素素愿愿愿愿也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也独素素素素愿素愿
往愿素愿愿愿素愿愿愿也也之也也也之之也也也也也也也也也也也也也也也之也也也也也也也独愿素素素愿素愿
愿素愿愿素素愿愿愿往也也也也也也之之之也也也也也也也也之也也也也也也也也也也也也行独素素素素愿素素
愿素愿素素愿愿素素也也之也之也也也之之之之之之之之之之之也之也也也也也也也也也也独也往素素素愿素素
素素素素愿愿愿愿也独也也也也也也也也也也也也之之之之之之也也也也也也也也也之也行独也独素素素素素素
素素素素素素素愿独独也也也之之也也也也也也也之之之之之之也也也也也也也也也也也行独独往素素素素素素
素素履素愿素愿行独独也也之之之之之之也也之之之之之之之之之也也也也之之也也之独往也往往素素素素素素
素素素履素素素行往独也之之之之之也之之之之之也之之也也之之也之也也之之也之行独往行往往素素素素素素
素素履素素素往行往往也也之也之之之也之之之也之之也也也之也也也也也也也之独独也独行独往往素素素素素
素履素素愿素独独独往独之也之之之之之之之也之也也之也之也也之之之也也也也独行独往独独独独素素素素履
素素素素素素往独独独行也也之之也之之之之也也也也也也之也也之之也也也也独行行往独独独往也愿素素素素
素履之往,独行愿也 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一素履履履履履独一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一履履素履履素素履履履行一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一行独独独独素素履履履履履履履履素一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一履往往素履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一独独往履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一往往素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一行素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一也独素履履行独行也行履履履履愿素履履履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一素履履也也也也也也也行行也也行愿素履履履履履履履履履素一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一愿履愿行行也之一一之之之之也行独往素履履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一之履独也也之一一一一之之之之也行独愿素履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一愿履行也之一一一一一一一之之也行行独愿履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履也之之一一一一一一一之之也也行行往履履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履也之一一一一一一一一一之也也也独往素履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履也之之一一一一一一一一之之也也行往素履履履履履履履一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履也往愿愿往也之一一一之行履履履素素履素履履履履履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履之一一一之之之一一之也也之也之也独素素素履履履履一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履之一之往愿也之一一也之一之也行行独愿素素履履履素一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一履履之也履履素行也一一也也也往履履履愿愿愿素履履履一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一履一之之之也行之一一也也也也也也行往独愿素履履履一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一独一一一一一一一一之行也也也也也也也行独素履素素一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一之行也之之之之之也行独素履素愿一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一之也行行也之之之之之行往履履独往一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一之之之也独往愿之之一之也行独履愿行一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一行也之一之独独往独之一一也行独素之一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一独一一也之之之也行独独往行也之之行独往素一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一行之之行一之之一也行独独行也也也行行往履一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一之之之之之之也也也也行行也也行独独独一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一行之之也一之行行独独素素履也也行独往一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一也之一行一一一一之也履行也也行往履一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一行行一之之履素素也也行独素行一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一愿一之行也行行行愿独行行独素履履一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一履履履之一之行行独独行行行独愿素履履也一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一素往履履履一一一之之也也之也行履素履履履履履履履履也往履一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一愿往独履履履之一一一一一一之行往履愿履履履履履履履履履履履独一一一一一一一一一一
一一一一一履履履往独履独履履履之一之之之之之独素愿愿往履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一
一一履履素履履履素独履往行愿履也之一之之之也行往素往素履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一一一
愿履履履履履履履独独愿愿独履履履之之之之之也行愿独独履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一一
素愿往履履履履履素素往履素往愿独履行也也之也行素愿履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一
素履履履履履履履履履愿素独独素素行履愿独独素履履素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一一
履素履履履素履履履履素履往素履履履履履愿行行履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一一
履履履履履履履履素履履履往素履履素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履一
履履履履履履愿履履素素往愿独履素素履素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履素履履素履履履履履往履履素履素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履素素履履履履履履履往素独独素履愿素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履素往素素履履履素履愿素履愿素愿素履素素履履履履履履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履履履
素履履素履往履履履履独愿履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履履履履
履履履往履愿履履素履履履独履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履履履
履履履往履素素履履履履履素素素履履素愿履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履
履履愿履履素独素履履往履愿往素履履履履愿素履履愿履履履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履履履
履履独素履素素往独往履履愿愿素独履愿履履履履履愿履履履履履履履履履履履履履履素履素履履履履履履履履
履履素履愿愿履履履愿愿往素履愿愿往履履履履履往履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履往愿愿素履独愿履履履愿履素履履履履履履履履履履履履履素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履

天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天玄天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪宙天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天黄洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪荒天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天荒洪黄洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天荒洪黄荒荒荒天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天玄露露露黄露露露露露黄天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露洪露露黄露露露露露露天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露宙露露洪露露露露露露露天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露宇露露洪露露露露露露露天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天露露黄洪荒宙露露露荒露宙荒荒露露露天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露露黄露露露荒天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天露露露黄露露露洪露露露露黄天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天黄露露露露露露露露露露露露露露露露露露天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天宇露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露露露洪露黄黄黄黄露黄露露露露露露露露天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地露露露露黄黄黄黄宙黄露露露黄露宙荒洪露洪露露露天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露露露露露露露露露露露露露洪天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天露露露露露露黄地洪露露露露露露露露露露黄明天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地露露露露露露露露露露露露露露露露露露露黄露露露天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露洪天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天露露露露露黄露露洪荒露露宇荒荒明宇黄宇宇洪露洪露黄露露露玄天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天黄黄黄露洪露露露露宇露黄露露露露荒露露露荒黄露黄黄天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露黄天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天玄明天露露露露露玄洪露宙洪宙露露露露露天露露露露玄露露天天地天天天天天天玄天天
天天玄玄地玄宙天玄宙玄天天明天明明地明宇地露露露露黄露露露天宇地地地天天玄玄宇地天玄明天天天玄天玄
天明天明玄玄明宇地天玄宇宇宙宙宇天地宙宇天露黄宇天天天明洪荒宇地地洪宙地宇宙地明玄宇宙地宇宇宙宙天
天宇明洪天天天天天天宙荒明天天宙明荒玄玄天宇露洪天天天黄洪天天荒宙明天地荒天黄荒天宙荒宙天洪荒天宙
玄天明天明明天明天天天天天天天天地天明天玄洪荒荒荒地天明黄露宇明玄地玄明天玄玄玄天明玄玄玄玄地明地
宇宇宙荒天宙宇宙宇荒洪黄洪黄洪黄露黄露天宙宙洪黄明明天天玄玄地明黄黄洪黄黄黄黄荒露洪洪洪宇洪宙宇宙
宙荒荒荒荒荒宙宙荒荒明明天天天天天天明宙洪天天洪黄天天露天洪宇明地天地明明荒天荒明天洪明荒荒宇宙宙

履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履素素履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履履行行行行行独往素履履履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履履履履往行之之之也之之之也也之也往素履履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履履履素独行之一之一一一一之之也之也也独履履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履往行之之之之一一一一一一一一之之也也行行履履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履往也之之之之之之之一一一一一一一之之之之之也行履履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履也也之之之之之之之之一一一一一一一也之之之之之也独履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履往也也之一之之之之之一一之之一一之之一一也之之之也也行履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履之之之之之之之之之一一一之一一一一一之一之也一之也也也往履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履素也之之之之之之也之之之一一一之一一之之一一之之之之也之也履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履也之一之之之之也一之之之一一之一一一之也一一之之之之也之之行履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履之之一一一一之之之一之之之之一之一之也之之之之之一之之之之之独履履履履履履履履
履履履履履履履履履履之一一一一一之之之之之之之也之之也行行行也之也也之之之之之之也履履履履履履履履
履履履履履履履履履履之一一一一一一之也也也也之也也也独独独独也之行行也之一之也之之履履履履履履履履
履履履履履履履履履履也一一一一一也也也独行之行行也行往往往独行独行独也之之一之之之履履履履履履履履
履履履履履履履履履履也一一也行行行独独行行行独独独也往往往独往往行行也之之一也履独履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿行之行行独往往独往独也往独往行愿愿往愿往往独独独也之之之履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履行也也行往往往往独往行往往愿独愿往往愿愿往往往往行也之也履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履行行也往往往往往往愿行往愿往愿愿愿愿愿愿往往往往行也也行履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履素往行独往往往往愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿往往往往也行独履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿往也独往往愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿往往往往往往也也愿独履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履行愿行往往往独独独往往愿愿愿愿往往愿往独行行行独往往也行愿行履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履独愿行往往独独独独也也行行往愿往行也也也独往独行往往独行素往履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿愿独往往往独之之一独也行往愿愿独行往也也也也独往往往独往往履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿往独往愿往往往愿往往愿往往愿往往愿往往往愿往往往往往往独往愿履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿愿往往愿愿愿往往独往往往往愿往往往往独往往愿愿愿往往往愿往愿履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿愿愿往往愿愿愿愿愿愿往往往愿往往往愿愿愿愿愿愿愿往往愿愿愿愿履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿愿愿往往愿愿愿愿愿愿往往往愿往往往愿愿愿愿愿愿愿往往愿往愿愿履履履履履履履履
履履履履履履履履履履素愿往往往往愿愿愿愿愿往往往愿愿往独愿愿愿愿愿往往往往往愿愿愿履履履履履履履履
履履履履履履履履履履愿愿往往往往愿愿愿愿愿独往愿愿往往往独愿愿愿愿愿往往往往愿愿履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履愿愿往往往愿愿愿愿往往往愿素愿往往往往愿愿愿愿往往往往愿愿履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履愿往往往愿愿愿愿往往也往往往独独往往愿愿愿愿往往往往履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履往往往往往愿愿愿愿往独独独独往往往往愿愿愿往往往往往履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履愿往往往往愿愿愿往往往愿往愿愿往往往往愿往往独往往往履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履往往往往往往愿往往往愿往愿愿往往往往往往独独往往往履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履往往往往往往往独独独独往往行也行行往往往往独往往愿履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履素往往往往往往往往愿愿愿愿往往往往往往往独往往往履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履往往往往往往愿愿往往往往往往往愿往往往独独独往履履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履履履独独往往往往往愿往往往往往愿往往往独独独独之素履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履履也也独独往往往往往愿愿愿愿愿愿往往往独独独独独一独履履履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履履履也也一往独独往往往愿愿愿愿愿愿愿往往独独独独独独一一也素履履履履履履履履履
履履履履履履履履履履独愿也往行往独独独往往往愿愿愿愿愿愿往往独行独行独独一X一往素履履履履履履履履
履履履履履履履履履素愿往一往往往往独行独独往往愿往往愿往往独行行行独独往往一一独独履履履履履履履履
履履履履履独往愿往往也之一行往往往独独行独往往往往往往独往行行独独独往往往之一也行往往履履履履履履
履履履行行也往独独也之之之独独往往往往独行行也行也行行行行行行独独往往往往之之之行行独愿行素愿愿履
愿往行行行往往愿往往往也一愿也往往往往往独独独行行行独独行行独独往往往往往之之之愿素独行往愿素往往
往往往愿行行愿素往独愿愿之素也往往往往往往独独行行行独行独独独独往往往往往之也也行素愿独行也行独独
愿愿行也之愿独独也行往往一愿行往往往往往往独独行行行行独独独独往往往往往行之行行独行独素愿往也也之
素素往独独往往行也独往行也往独之往往往往往往独独独行行独独往往往往往往往也之愿独也也独素素往行独独
愿往行独愿往行独往愿独独独行独也往愿往愿愿愿往往往往往往愿往往往往往往往也独愿也也行愿往独也行独独
愿往也素素素愿愿素素素也行独往行往愿愿愿愿愿愿愿愿往愿愿愿愿愿愿愿愿愿往也行也独独往行独行行也也也
愿愿行愿素素愿愿素素素也也行独行愿往愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿往往独往愿行也X行独往往也行
素愿往之独独行独往独行独也行也也独独往愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿独愿独往行往XX行往愿独行也
素素往往独往也一一一独往独素素独也之行独愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿一愿往愿行之XX一之行独之行独
素往行行行往素往行行也独素素行行往也独独一行愿愿往愿愿愿愿愿愿愿一一素往愿愿也行也一一之也愿独独往
愿独也行也愿往行之之之行往往也行行往独独一一一一一之行行一一一X一素愿素素行也独行行独往愿愿往独行
愿行也也之往往也也也之独独独也一一独独愿行一一一一一一一一一一一一独素愿独独独独之之行独往往行也也
素往独独行素素往行也之独独独也之之一之行行一一一一一一一一一一一独愿往行行行独行之之也往愿往独也也
素往往独行素素往往独独素素愿行也也行行一也也行一一一一一一一一行愿往也也一行行也之之也往往往独行行
愿独行行独愿愿行行行行愿愿素独独也独愿也之之独行一一一一一一一愿也也之之之往往独也行往素素素往独独
愿往也也往愿愿行也行也往愿往独独独往往行之行也独之一一一一一愿素行行也也行往愿独独独往素素素往独独
愿独也也往愿愿行也也也愿愿愿行之之行往往之也也往独一一一一一愿行往行也之也往往行行行行愿愿愿独也也


天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天玄天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪宙天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天黄洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天洪荒天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天荒洪黄洪天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天荒洪黄荒荒荒天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天玄地地地黄地地地地地黄天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地洪地地黄地地地地地地天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地宙地地洪地地地地地地地天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地宇地地洪地地地地地地地天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天地地黄洪荒宙地地地荒地宙荒荒地地地天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地地黄地地地荒天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天地地地黄地地地洪地地地地黄天天天天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天天黄地地地地地地地地地地地地地地地地地地天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天宇地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地地地洪地黄黄黄黄地黄地地地地地地地地天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地地地地地黄黄黄黄宙黄地地地黄地宙荒洪地洪地地地天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地地地地地地地地地地地地地洪天天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天天天地地地地地地黄地洪地地地地地地地地地地黄明天天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地黄地地地天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地洪天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天地地地地地黄地地洪荒地地宇荒荒明宇黄宇宇洪地洪地黄地地地玄天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天黄黄黄地洪地地地地宇地黄地地地地荒地地地荒黄地黄黄天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天天天天地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地黄天天天天天天天天天天天天
天天天天天天天天天天玄明天地地地地地玄洪地宙洪宙地地地地地天地地地地玄地地天天地天天天天天天玄天天
天天玄玄地玄宙天玄宙玄天天明天明明地明宇地地地地地黄地地地天宇地地地天天玄玄宇地天玄明天天天玄天玄
天明天明玄玄明宇地天玄宇宇宙宙宇天地宙宇天地黄宇天天天明洪荒宇地地洪宙地宇宙地明玄宇宙地宇宇宙宙天
天宇明洪天天天天天天宙荒明天天宙明荒玄玄天宇地洪天天天黄洪天天荒宙明天地荒天黄荒天宙荒宙天洪荒天宙
玄天明天明明天明天天天天天天天天地天明天玄洪荒荒荒地天明黄地宇明玄地玄明天玄玄玄天明玄玄玄玄地明地
宇宇宙荒天宙宇宙宇荒洪黄洪黄洪黄地黄地天宙宙洪黄明明天天玄玄地明黄黄洪黄黄黄黄荒地洪洪洪宇洪宙宇宙
宙荒荒荒荒荒宙宙荒荒明明天天天天天天明宙洪天天洪黄天天地天洪宇明地天地明明荒天荒明天洪明荒荒宇宙宙


	

See the code

Home